Atilla a Hunok fejedelme

Atilla
Itt az ideje tehát, hogy megismerjük ATILLA nevének helyes értelmezését, mert ez az értelem megmagyarázza Atilla ,Jézus – hitűségét” is.

A nevét tehát így kell írni
– két “L” betűvel ATILLA.

Ugyanis ez a sumer nyelvtani szabályok szerint való, ahol “A” jelentése “víz”, mint eredetforrás és átvitt értelemben “tudás”.

(Példa erre E-A jelentése, a tudás temploma.) “TIL” jelentése “élet” és a hozzá ragasztott “LA” a határozó névutórag, amit ma névelőként használunk, mint “A” és “Az”.

A-TIL-LA jelentése tehát: az életet adó élet vize.

Az “élet vize” kifejezés pedig igen közel hozza Jézus Urunkat, hiszen Ő mondta így:

Valaki pedig azon vízből iszik, melyet én adok neki, soha meg nem szomjúhozik, hanem ez a víz örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ôbenne. “( János 4: 14.)
ATILLA tehát azért kapta ezt a nevet szüleitől, mert ők ”Jézushitűek” voltak, de azért is, mert a táltosok meglátták a gyermekben a jövendő hatalmas urát, uralkodóját. Ezt a “Jézus hitet” ma vallásnak nevezzük.

A hunok birodalma igen nagy volt és még hatalmasabb nagy királya – Atilla – népének vallását követte. Azt mondhatjuk tehát – mai kifejezéssel-, hogy a HUNOK “keresztények” voltak. A korabeli történészek mindent leírtak. Így például a “Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum” írja: “az evangéliumhirdettetik a szkíták és a dákok között”. (30,2,92-93.)Tovább!

A V. században egy harcos nomád nép jelent meg a Római Birodalom határán: a hunok. Élükön a kiemelkedő hadvezér, Atilla állt. A korán árvaságra jutott Attilát egész életében egyetlen egy cél vezérelte: irányítani akarta az egész világot – és ehhez megvoltak a megfelelő képességei. Azon kevés legendás vezérek egyike volt, aki megszállottságával, elkötelezettségével és küldetéstudatával saját képére formálta a történelmet.

Tíz esztendő telt el azóta, hogy Urkon fia, Györk, a sérült lábú üsző nyomán rátalált az Isten kardjára. Tíz esztendő óta villog ez a kard Atilla fejedelem kezében, s vele a hunok hatalma alá hajtotta a fél világot: a Volgától a Rajnáig, az Al-Dunától a Balti-tengerig. Györk a király udvarában szép szál legénnyé serdült.

Megtanult ló hátáról visszafelé nyilazni az ellenségre, tülök szavára futást színlelni, majd hirtelen oldalt kanyarodva visszavágni. Kardja, kopjája közelharcban félelmetes fegyvernek bizonyult. S ha valaki mindebben kételkedett volna, csak reá kellett nézni: sebhelyektől barázdált arca bárkit meggyőzött arról, hogy ez a legény bizony nem kapkodta a fejét ott, ahol sűrűje volt a csatának. Most ott áll őrségben, egy halom tetején, Róma fölött. Lába előtt az ,,örök város”, annak a birodalomnak a szíve, amellyel tavaly mérte össze hadai erejét a hunok királya, akit ,,Isten ostora” néven emleget a megrémült fél világ. Igen, egy éve volt, amikor két világ megszámlálhatatlan hadserege megütközött a catalaunumi síkon. Másfél százezer ember esett el ott, mégsem derült ki: melyikük az erősebb. Atilla annak az éjszakába nyúló rettentő csatának a végén harci szekerekkel sáncoltatta körül táborát, s középen máglyát rakatott, hogy azon eméssze el magát inkább, mintsem hogy a rómaiak fogságába kerüljön. Az Aetius vezette római sereg azonban kereket oldott az éj leple alatt. Györköt erre a csatára holta napjáig emlékeztetni fogja az a hosszú forradás, amelyet a testén visel. Rettentő volt a csapás, nem tudta megvédeni tőle még börzekéje sem. Hanem aki azt a csapást mérte, már rég odaát, a túlvilágon várja, hogy a hunok hite szerint szolgálhassa őt. Györk pedig itt áll Róma fölött. Talán újabb csata hajnalán, amely Atillát végleg a világ urává teszi. Eszébe jut a tegnap esti tábor tűznél hallott igricének Atilláról, akinek testét nem fogja fegyver. S legutóbbi diadaláról, Aquileia elfoglalásáról, ahol ö maga nem lehetett ott. Már-már úgy tűnt, hogy a falak és az elszánt védők bizonyulnak erősebbnek, s a világverő Atilla hadainak vissza kell vonulniok a vár alól. De a fejedelem egyszer csak észrevette, amint egy gólya csőrében hordja ki fiókáit az ostromlott városból.

– Nézzétek csak! – szólt ekkor a fejedelem.
– Ez az oktalan állat érzi már, hogy megszámláltattak Aquileia napjai.

S parancsot adott: szedjék le a lovakról a sok ezernyi nyerget, temessék be velük a vár védősáncait. Így aztán közelebb vonhatta a falakhoz az ostromgépeket, a nyílvetőket, s egy végső rohammal bevette a várost. Most itt vannak Róma falai alatt. A hatalmas hun sereg körbezárta a várost. Hogy is mondta az az ősz püspök, aki Catalaunum felé vezető útjukban megnyittatta előttük városa kapuit:

– Ha valóban te vagy “Isten ostora”, meg kell hajtanunk fejünket az Ö akarata előtt! Attila pedig akkor parancsot adott, hogy abban a városban senkinek egy haja szála se görbüljön meg. A fölkelő nap már megvilágítja Róma falait. Odalent egyszerre megkondulnak a város harangjai. Aztán megnyílik a főkapu, és fényes papi segédlettel kilép rajta maga Leó pápa. Kettéválik előtte a hunok tábora. A menet ott halad el alig néhány lépésnyire Györktől. S a főpásztor, kezében magasba tartott kereszttel, egyszer csak ott áll Atilla előtt.

– Nagy király! – s hangja messzire szárnyal a sokaság fölött.

– Te, kit a népek Isten ostorának mondanak! Ki legyőzted eddig minden ellenségedet! Tudjuk, Isten küldött téged bűneink miatt, büntetésül. De halld meg: te magad is Isten szolgája vagy. Isten pedig most azt akarja, hogy ez a város megmaradjon! Atilla hallgatja a főpásztor szavait, de másra figyel: Leo pápa feje fölött csodálatos alak lebeg, aki óvón terjeszti ki karjait Róma városa fölé. A hun seregben s a város falaira kigyűlt nép között végigmorajlik a csodás jelenés híre.

Atilla érti az égi jelet. Meghajtja fejét a nálánál is hatalmasabb akarat előtt. Parancsot ad: a hun sereg fölkerekedik Róma falai alól és visszaindul a Duna-Tisza tájára. Isten ostora ekkor aratta legnagyobb győzelmét: önmaga fölött.

Atilla fejedelem, királyról bővebb információt ITT talál!

About arieshu

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. http://szkitahun.wordpress.com/
This entry was posted in Atilla Király and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Atilla a Hunok fejedelme

  1. ATİLLA, HUN-TÜRK-MACAR İMPARATOR VE BÜYÜK TÜRK KAĞANIDIR!

  2. Pingback: Az utolsó táltos | Atilla the king of the huns – ISTEN OSTORA

  3. Pingback: A Pozsonyi csata: 907. július 4-7. között. | Domonyi Károly önkormányzati képviselő blogja.

  4. Pingback: JÉZUSHITŰ ATILLA: Badiny Jós Ferenc | Szkíta-Hun-Magyar

  5. It’s hard to come by educated people for this subject, however, you sound
    like you know what you’re talking about! Thanks

  6. Pingback: Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy Magyar. | Domonyi Károly független önkormányzati képviselő blogja.

  7. Pingback: Pozsonyi csata 907 – a “művelt nyugat” kegyelem döfése. | Szkíta-Hun-Magyar

  8. Pingback: Írtsátok ki a Magyarokat(…ugros eliminados esse…)/A pozsonyi csata-907ben | 1magyaremberblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s